Hyptis lythroides (Lamiaceae)

Hyptis lythroides (Lamiaceae)